خانه اجتماعی برنامه کامل جام ملتهای آسیا

برنامه کامل جام ملتهای آسیا

برنامه بازی‌های مرحله گروهی

(زمان بازی‌ها به وقت محلی است و ساعت امارات ۳۰ دقیقه جلوتر از ایران است. به طور مثال بازی ساعت ۲۰ به وقت دبی، ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران است.)

شنبه، ۱۵ دی‌ماه ۱۳۹۷

بازی شماره ۱/ گروه A | امارات – بحرین، ساعت ۲۰، ورزشگاه زائد شهر ابوظبی

یکشنبه، ۱۶ دی‌ماه۱۳۹۷

بازی شمار ۲/ گروه B | استرالیا – اردن، ساعت ۱۵، هزاع بن زائد شهر العین

بازی شماره ۳/ گروه A | تایلند – هند، ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه النهیان شهر ابوظبی

بازی شماره ۴/ گروه B | سوریه – فلسطین، ساعت ۲۰، ورزشگاه شارجه شهر شارجه

دوشنبه، ۱۷ دی‌ماه ۱۳۹۷

بازی شماره ۵/ گروه C | چین – قرقیزستان، ساعت ۱۵، ورزشگاه خلیفه بن زائد شهر العین

بازی شماره ۶/ گروه C | کره‌جنوبی – فیلیپین، ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه  آل‌مکتوم شهر دبی

بازی شماره ۷/ گروه D | ایران – یمن، ساعت ۲۰، ورزشگاه محمد بن زائد شهر ابوظبی

سه‌شنبه، ۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۷

بازی شماره ۸/ گروه D | عراق – ویتنام، ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه زائد شهر ابوظبی

بازی شماره ۹/ گروه E | عربستان – کره‌شمالی، ساعت ۲۰، ورزشگاه رشید شهر دبی

چهارشنبه، ۱۹ دی‌ماه ۱۳۹۷

بازی شماره ۱۰/ گروه F | ژاپن – ترکمنستان، ساعت ۱۵، ورزشگاه النهیان شهر ابوظبی

بازی شماره ۱۱/ گروه F | ازبکستان – عمان، ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه شارجه شهر شارجه

بازی شماره ۱۲/ گروه E | قطر – لبنان، ساعت ۲۰، ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین

پنجشنبه، ۲۰ دی‌ماه ۱۳۹۷

بازی شماره ۱۳/ گروه A | بحرین – تایلند، ساعت ۱۵، ورزشگاه آل مکتوم شهر دبی

بازی شماره ۱۴/ گروه B | اردن – سوریه، ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه خلیفه بن زائد شهر العین

بازی شماره ۱۵/ گروه A | هند – امارات، ساعت ۲۰، ورزشگاه زائد شهر ابوظبی

جمعه، ۲۱ دی‌ماه ۱۳۹۷

بازی شماره ۱۶/ گروه B | فلسطین – استرالیا، ساعت ۱۵، ورزشگاه رشید شهر دبی

بازی شماره ۱۷/ گروه C | فیلیپین – چین، ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه محمد بن زائد شهر ابوظبی

بازی شماره ۱۸/ گروه C | قرقیزستان – کره‌جنوبی، ساعت ۲۰، ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین

شنبه، ۲۲ دی‌ماه ۱۳۹۷

بازی شماره ۱۹/ گروه C | ویتنام – ایران، ساعت ۱۵، ورزشگاه آل نهیان شهر ابوظبی

بازی شماره ۲۰/ گروه D | یمن – عراق، ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه شارجه شهر شارجه

بازی شماره ۲۱/ گروه E | لبنان – عربستان، ساعت ۲۰، ورزشگاه آل مکتوم شهر دبی

یکشنبه، ۲۳ دی‌ماه ۱۳۹۷

بازی شماره ۲۲/ گروه E | کره‌شمالی – قطر، ساعت ۱۵، ورزشگاه خلیفه بن زائد شهر العین

بازی شماره ۲۳/ گروه F | عمان – ژاپن، ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه زائد شهر ابوظبی

بازی شماره ۲۴/ گروه F | ترکمنستان – ازبکستان، ساعت ۲۰، ورزشگاه رشید شهر دبی

دوشنبه، ۲۴ دی‌ماه ۱۳۹۷

بازی شماره ۲۵/ گروه A | امارات – تایلند، ساعت ۲۰، ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین

بازی شماره ۲۶/ گروه A | هند – بحرین، ساعت ۲۰، ورزشگاه شارجه شهر شارجه

سه‌شنبه، ۲۵ دی‌ماه ۱۳۹۷

بازی شماره ۲۷/ گروه B | فلسطین – اردن، ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه محمد بن زائد شهر ابوظبی

بازی شماره ۲۸/ گروه B | استرالیا – سوریه، ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه خلیفه بن زائد شهر العین

چهارشنبه، ۲۶ دی‌ماه ۱۳۹۷

بازی شماره ۲۹/ گروه C | کره‌شمالی – چین، ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه آل نعیان شهر ابوظبی

بازی شماره ۳۰/ گروه C | قرقیزستان – فیلیپین، ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه رشید شهر دبی

بازی شماره ۳۱/ گروه D | ایران – عراق، ساعت ۲۰، ورزشگاه آل مکتوم شهر دبی

بازی شماره ۳۲/ گروه D | ویتنام – یمن، ساعت ۲۰، ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین

پنجشنبه، ۲۷ دی‌ماه ۱۳۹۷

بازی شماره ۳۳/ گروه F | عمان – ترکمنستان، ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه محمد بن زائد شهر ابوظبی

بازی شماره ۳۴/ گروه F | ژاپن – ازبکستان، ساعت ۱۷:۳۰، خلیفه بن زائد شهر العین

بازی شماره ۳۵/ گروه E | عربستان – قطر، ساعت ۲۰، ورزشگاه زائد شهر ابوظبی

بازی شماره ۳۶/ گروه E | لبنان – کره‌شمالی، ساعت ۲۰، ورزشگاه شارجه شهر شارجه

جمعه و شنبه، ۲۸ و ۲۹ دی‌ماه ۱۳۹۷ (استراحت تیم‌ها برای آماده‌ شدن جهت حضور در مرحله یک هشتم نهایی)

از هر گروه دو تیم به مرحله یک هشتم نهایی راه می‌یابند و علاوه بر آن، ۴ تیم سوم گروه‌های شش‌گانه که بهترین نتایج را کسب کرده‌اند صعود می‌کنند.

برنامه مرحله یک هشتم نهایی

یکشنبه، ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۷

بازی شماره ۳۷/ دیدار تیم اول گروه B – تیم سوم برتر یکی از گروه‌های acd، ساعت ۱۵، ورزشگاه آل مکتوم شهر دبی

بازی شماره ۳۸/ دیدار تیم دوم گروه A – تیم دوم گروه C، ساعت ۱۸، ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین

بازی شماره ۳۹/ دیدار تیم اول گروه D – تیم سوم برتر یکی از گروه‌های bef، ساعت ۲۰، ورزشگاه محمد بن زائد ابوظبی

دوشنبه، اول بهمن‌ماه ۱۳۹۷

بازی شماره ۴۰/ تیم اول گروه F – تیم دوم گروه E، ساعت ۱۵، ورزشگاه شارجه شهر شارجه

بازی شماره ۴۱/ تیم دوم گروه B – تیم دوم گروه F، ساعت ۱۸، ورزشگاه خلیفه بن زائد شهر العین

بازی شماره ۴۲/ تیم اول گروه A – تیم سوم برتر یکی از گروه‌های cde، ورزشگاه زائد شهر ابوظبی

سه‌شنبه، ۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۷

بازی شماره ۴۳/ تیم اول گروه C – تیم سوم برتر یکی از گروه‌های abf، ساعت ۱۷، ورزشگاه رشید شهر دبی

بازی شماره ۴۴/ تیم اول گروه E – تیم دوم گروه D، ساعت ۲۰، ورزشگاه آل نهیان شهر ابوظبی

چهارشنبه، ۳ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ (استراحت برای حضور تیم‌ها در مرحله یک چهارم نهایی)

برنامه مرحله یک چهارم نهایی

پنجشنبه، ۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۷

بازی شماره ۴۵/ برنده بازی شماره ۳۷ – برنده بازی شماره ۴۰، ساعت ۱۷، ورزشگاه محمد بن زائد ابوظبی

بازی شماره ۴۶/ برنده بازی شماره ۳۸ – برنده بازی شماره ۳۹، ساعت ۲۰، ورزشگاه ورزشگاه آل مکتوم دبی

جمعه، ۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۷

بازی شماره ۴۷/ برنده بازی شماره ۴۳ – برنده بازی شماره ۴۴، ساعت ۱۷، ورزشگاه زائد شهر ابوظبی

بازی شماره ۴۸/ برنده بازی شماره ۴۲ – برنده بازی شماره ۴۱، ساعت ۲۰، ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین

شنبه و یکشنبه، ۶ و ۷ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ (استراحت برای حضور تیم‌ها در مرحله نیمه نهایی)

مرحله نیمه نهایی

دوشنبه، ۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۷

بازی شماره ۴۹/ برنده بازی شماره ۴۶ – برنده بازی شماره ۴۵، ساعت ۱۸، ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین

سه‌شنبه، ۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۷

بازی شماره ۵۰/ برنده بازی شماره ۴۷ – برنده بازی شماره ۴۸، ساعت ۱۸، ورزشگاه محمد بن زائد شهر ابوظبی

چهارشنبه و پنجشنبه، ۱۰ و ۱۱ بهمن‌ماه (استراحت برای تیم‌های فینالیست)

دیدار فینال

جمعه، ۱۲ بهمن‌ماه

بازی شماره ۵۱/ برنده بازی شماره ۴۹ – برنده بازی شماره ۵۰، ساعت ۱۸، ورزشگاه زائد شهر ابوظبی

 

نسل حورشید|اعظم علی پور

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو + 20 =