خانه اجتماعی پرورش گوسفند،جایگزین سپرده های بانکی

پرورش گوسفند،جایگزین سپرده های بانکی

توسعه کشاورزی و حل قابل توجهی از مشکلات اقتصادی ایران

افزایش ۲برابری قیمت گوشت گوسفندی بدون رشد قابل‌توجه هزینه‌های تولید و رشد بارش‌ها در مراتع کشور، فضای جذابی برای رشد سرمایه‌گذاری در حوزه پرورش دام ایجاد کرده به‌گونه‌ای که برخی سرمایه‌ها از بانک‌ها به‌سمت دامداری سوق پیدا کرده است.

یکی از مهم‌ترین عوامل در هر فعالیت اقتصادی توجه به بازار است و در صورتی که بازار مناسبی برای فروش وجود داشته باشد احتمال موفقیت آن فعالیت اقتصادی بسیار زیاد است؛ این مهم اکنون برای تولیدکنندگان گوشت قرمز فراهم شده است و دامداران می‌توانند از فعالیت اقتصادی که انجام می‌دهند سود مناسبی به‌دست آورند.

قیمت هر کیلوگرم گوشت شقه گوسفندی در سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۲ برابر افزایش یافته و هرکیلوگرم آن از ۴۲ تا ۴۳ هزار تومان به ۸۵ تا ۹۵ هزار تومان رسیده است.

در حالی که قیمت گوشت قرمز در بازار افزایش این‌چنینی داشته است اما هزینه‌های تولید این محصول در کشور در مقایسه با قیمت مصرف‌کننده افزایش نیافته است به‌طوری که هزینه خوراک دام که بیشترین هزینه را برای تولیدکنندگان به‌همراه دارد کماکان از حمایت‌های دولت بهره‌مند است و نهاده‌های دام مانند ذرت و کنجاله سویا  با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد می‌شود و موقعیت استثنایی برای تولیدکنندگان این بخش ایجاد کرده است.

وزارت جهاد کشاورزی همواره اعلام می‌کند که تمام نیاز تولیدکنندگان دام و طیور کشور به نهاده‌ها را با ارز دولتی تأمین می‌کند اما تولیدکنندگان مدعی‌اند که بخشی از این نیاز را می‌توانند با قیمت مصوب دولتی تأمین کنند و مجبور هستند مابقی را از بازار آزاد تهیه کنند؛ با وجود این، تولید در این بخش کماکان بسیار به‌صرفه است.

بر اساس اعلام دبیر ستاد تنظیم بازار بعد از توقف واردات گوشت قرمز با ارز ۴۲۰۰تومانی این محصول رقابتی و عرضه و تقاضایی شده است و دولت دخالتی در تعیین قیمت‌ها ندارد که این امر شرایط مناسبی را برای تولیدکنندگان داخلی مهیا کرد.

همچنین افزایش بارش‌ها در سال جاری مراتع سرسبزی را در مناطق کوهستانی سراسر کشور ایجاد کرده که به پرورش‌دهندگان دام‌های سبک و سنگین سال پررونقی را نوید می‌دهد.

پرورش دام، محلی برای ورود سرمایه‌های سرگردان

سوددهی بالا، جذابیت‌ها را در بخش پرورش دام سبک گوسفندی به‌حدی افزایش داده است که تولیدکنندگان به‌دنبال جذب سرمایه‌های سرگردان و حتی کوچک برای تولید و گسترش کار خود هستند.

شاید در این روزها در کوچه و خیابان پیشنهاد سرمایه‌گذاری برای پرورش دام حتی با مبالغ کم را شنیده باشید که به افراد پیشنهاد می‌شود چند میلیون تومانی را که در اختیار دارند بدهند تا بعد از پرواربندی و در نظر گرفتن هزینه تولید اصل پول خود و سود بیشتری از سود بانکی دریافت کنند.

حمایت دولت از دامداریها

پرورش و پرواربندی دام سبک در کشور علاوه بر اینکه مشمول حمایت‌های دولتی برای تأمین نهاده می‌شود،  تسهیلات و خدمات دولتی دیگری نیز دریافت می‌کنند به‌طوری که تولیدکنندگان این بخش می‌توانند برای اجرای طرح خود از تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری که از محل صندوق ذخیره ارزی تأمین شده و سود کمی دارد استفاده کنند؛ همچنین در این بخش سازمان دامپزشکی نیز خدمات بهداشتی به تولیدکنندگان ارائه می‌دهد.

پروش دام سبک فقط تولید گوشت نیست

هـدف از پـرورش گوسفند چیسـت؟ به‌طـور کلـی گوسـفند و بـز را می‌تـوان بـر اسـاس دسـتیابی بـه محصـولات و تولیداتـی کـه ارائـه می‌کننـد، نگهـداری کـرد و آنهـا را پـرورش داد، از جملـه ایـن تولیـدات می‌تـوان بـه تولید گوشت، پشم، شیر، باروری، زادوولد و کود اشاره کرد.

پـرورش دام داشـتی: در دام داشـتی هـدف و منظـور از نگهـداری و پـرورش عبـارت اسـت از حداکثـر تولیـد  بـا توجـه به بره (بزغالـه) در سـال و نیـز تولیـد شـیر، فرآورده‌هـای لبنـی و پشـم (کرک) است.

پـرورش دام پـرواری: پرواربنـدی دام بـه حرفـه و فنـی از دامـداری می‌گویند، کـه در آن بـا تنظیـم یـک جیـره غذایـی متناسـب و متـوازن طـی یـک دوره زمانـی مشـخص، اسـتعداد و تـوان تولیـد گوشـت در دام بـروز می‌کنـد، به‌عبارتـی پرواربنـدی دام بـه‌معنـی چـاق کـردن دام (نـژاد گوشـتی) بـا تـوان دامـداری حرفـه‌ای، ایجـاب می‌کند تـا بـرای کسـب حداکثر تولیـد نهایـی دام بـرای تولیـد عضلـه اسـت.

در ایـران مـدت پرواربنـدی دام سـبک از ۷۵ تـا ۱۲۰ روز و بـه‌طـور متوسـط ۱۰۰ روز است. هـر زمـان کـه اضافـه‌وزن را بیشـتر چربـی تشـکیل دهـد بایـد خاتمـه دوره پرواربنـدی باشد.

توجه به عوامـل مختلفـی از جملـه چگونگـی خریـد دام مناسـب و سـالم و ارزان‌قیمـت، تهیـه علوفـه ارزان‌قیمـت در فصـول مناسـب و انبارکـردن آن، تأمیـن جایـگاه مناسـب و بهداشـتی و دارا بـودن اطلاعات فنـی در مـورد تهیـه جیره‌هـای متعـادل، سـن و انتخـاب نژادهـای گوشـتی و وضعیـت بـازار در ایجاد یک تولید اقتصادی و سودآوری مناسب بسیار مورد اهمیت است.

جایگاههای پرورش دام

سه نوع جایگاه برای پرورش گوسفند و بز در نظر می‌گیرند:

اصول جایـگاه بـاز: ایـن جایـگاه از چهـار طـرف بـاز و فقـط دارای سـقف به‌صـورت سـایه‌بان اسـت و بـرای مناطق گـرم و خشـک مناسـب اسـت (نواحـی فلات مرکزی و اسـتانهای شـرقی).

جایـگاه نیمه‌بـاز: جایـگاه نیمه‌بـاز دارای سـه دیـواره جانبـی بـوده و مسـقف اسـت، معمـولاً آن کامـلاً بـاز و بـه بهاربنـد متصـل اسـت، ایـن نـوع جایـگاه بـرای مناطـق معتـدل و گـرم و مرطـوب مناسـب اسـت (نواحی اطـراف دریـای خـزر و سـواحل جنوبـی).

جایـگاه بسـته: ایـن جایـگاه کاملاً بسـته و مسـقف اسـت، جایـگاه بسـته توسـط درب و پنجره‌ها بـه فضای آزاد راه پیـدا می‌کنـد و بـرای مناطـق سردسـیر مناسـب اسـت (محدوده رشـته‌کوههـای البـرز و زاگـرس و برخـی نقـاط پراکنـده در نواحـی مرکـزی).

لازم بـه گفتـن اسـت کـه جایـگاه بسـته را می‌تـوان در مناطـق آب‌وهوایـی مختلـف مـورد اسـتفاده قـرار داد.

در جایگاه‌های باز و نیمه‌باز، فضای لازم برای هر رأس دام بیش از جایگاه بسته است؛ در جایگاههـای بسـته بایـد بـه شـرایط تهویـه سـالن توجـه بیشـتری داشـت و از دریچه‌هـا و فـن مناسـب برای تهویه آن استفاده نمود که هزینه‌ها را افزایش می‌دهد.

حسین علی پور

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × 2 =